Privacy Policy

Privacy Policy 2018-06-04T12:13:31+00:00

Privacybeleid WielemakerSupport

WielemakerSupport wil u graag informeren over haar privacy beleid.

WielemakerSupport, gevestigd, Prinses Irenestraat 59, Dinteloord, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Verwerkingsverantwoordelijke is Mr. Jacqueline Wielemaker MMO, Prinses Irenestraat 59, 4671CV Dinteloord. Zij is te bereiken via info@wielemakersupport.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

WielemakerSupport verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een

overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Nummer van inschrijving bij de kamer van Koophandel

– Bankrekeningnummer

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

WielemakerSupport verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen

Voeren

– voor het opstellen van een offerte

– Voor het opstellen van een overeenkomst (van opdracht)

– Om goederen en diensten bij u af te leveren

– Het afhandelen van uw betaling

 

Geautomatiseerde besluitvorming

WielemakerSupport neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor

personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker

van WielemakerSupport) tussen zit. WielemakerSupport gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: email, Word en Excel.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

WielemakerSupport bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld en niet langer dan de geldende wettelijke bewaartermijnen.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

WielemakerSupport verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een

wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

WielemakerSupport gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de

gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door WielemakerSupport en heeft u het recht op

gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand

naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw

persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@wielemakersupport nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze

kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter

bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

WielemakerSupport wil u er tevens op wijzen dat u de

mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

WielemakerSupport neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste

openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik,

neem dan contact op met Jacqueline Wielemaker via info@wielemakersupport.nl.